Ekonomija 03.06.2017.

Geopolitički odnosi u svetu i položaj Srbije

Geopolitički odnosi u svetu i položaj Srbije

Za obradu ove nastavne jedinice iz predmeta Ekonomska geografija u drugom razredu, možete iskoristiti ovu jednostavnu metodu.

Za pregled celog sadržaja stranice prijavite se/registrujte se na portal.

Za realizaciju nastavne jedinice Geopolitički odnosi u svetu i položaj Srbije, u okviru nastavne teme Savremeni ekonomko-geografski i političko-geografski procesi u svetu, potrebno je da učenici imaju udžbenik, svesku i pribor za pisanje.

U uvodnom delu časa, zadaćete učenicima da pročitaju tekst iz udžbenika koji se odnosi na ovu temu, a vi za to vreme napišite na tabli, sledeći zadatak:

Sastaviti 10 pitanja u vezi sa pročitanim tekstom, korišćenjem upitnih reči, bez ponavljanja: ko, šta, kada, kako, zašto, gde, koja, koje, koji, čija, čije, čiji, čega, odakle, koga, koliko.

Objasnite učenima da je potrebno da koriste tekst iz udžbenika, da upitne reči mogu da upotrebe samo jednom, da je treba samo da sastave pitanja, ali ne i da odgovaraju. Upitnih reči ima više nego što je potrebo sastaviti pitanja, što olakšava rad učenika.

Učenici individulano u glavnom delu časa sastavljaju pitanja, a poslednjih 15 minuta časa, iskoristite da učenici razmene sveske i zatim odgovaraju na pitanja koja je sastavio neki drugi učenik.

Poruka je obavezno polje.