Ekonomija 23.02.2019.

Povratak u školske klupe - obnavljanje gradiva prvog polugodišta

Povratak u školske klupe - obnavljanje gradiva prvog polugodišta

Bez obzira koji predmet predajete, na početku drugog polugodišta, verovatno podsetite vaše učenike na sadržaje realizovane od početka školske godine. Pokušajte to da učinite na sledeći način...

Pripremite 90 kartica (odnosno tri puta više od broja učenika u odeljenju) sa započetim (a nezavršenim) pitanjima.

1. korak (15 minuta) - raširite sve kartice u vidu lepeze i svakom učeniku omogućite da izvuče po tri kartice. Nakon što izvuku kartice, učenicima dajte zadatak da dovrše pitanje tako da se odnosi na neke važne sadržaje realizovane u prvom polugodištu.Objasnite im kako da sastave pitanja uzimajući u obzir tip pitanja koje su izvukli.

2. korak (10 minuta) - pokupite kartice sa sastavljenim pitanjima i promešajte ih. Ponovo ih raširite u vidu lepeze i omogućite da svaki učenik izvuče po tri. Sada imaju zadatak da ispišu odgovore na pitanja, koja su izvukli. 

3. korak (15 minuta) - prozivajte učenike redom da pročitaju pitanje i odgovor. Isti postupak ponovite tri puta, kako bi svaka kartica sa pitanjem, odnosno odgovorom bila obuhvaćena. 

Materijal koji je potrebno da pripremite za 30 učenika:

15 kartica sa pitanjem: Definiši pojam....

15 kartica sa pitanjem: Navedi .... : ___________, __________, ___________.

15 kartica sa pitanjem: Zaokruži tačan odgovor u vezi sa... :

  • ??????
  • ??????
  • ??????

(ponuditi bar tri opcije, odnosno jednu više u odnosu na tačne odgovore)

15 kartica sa pitanjem Dopuni rečenicu...

(prazan prostor, odnosno linija na koju je potrebno upisati pojam koji nedostaje, može biti na bilo kojem mestu u rečenici, na početku, kraju ili u sredini.)

15 kartica sa pitanjem: Poveži pojmove u vezi sa....

   ?????????              ????????

   ?????????              ????????

   ?????????              ????????

(definisati bar tri para)

15 kartica sa pitanjem: Napiši pored tvrdnje da li je tačna ili netačna.

U prilogu je materijal koji možete iskoristiti kao kartice.

Poruka je obavezno polje.