Ekonomija 03.12.2015.

Macroeconomics – Understanding the Global Economy

Macroeconomics – Understanding the Global Economy

Za nastavnike ekonomskih predmeta, koji traže izvor dodatnih primera za svoje časove, kao i dodatne materijale koje bi učenici mogli da analiziraju kod kuće, ovakva knjiga će svakako biti i više nego dobrodošla.

Naziv knjige: Macroeconomics – Understanding the Global Economy

Autori knjige: David Miles, Andrew Scott, Francis Breedon

Izdavač i godina izdanja: John Wiley and sons, 2013.

Često se mogu pročitati kritike da je moderna ekonomska teorija odvojena od složenog realnog sveta. Ali dobra ekonomska nauka je neizbežan alat, koji nam pomaže da razumemo izazove sa kojima se susreću kreatori ekonomske politike – šta čini zemlјe bogatim i siromašnim, šta dovodi do ekonomskog rasta i finansijskih kriza, šta je to nezaposlenost i kako se možemo boriti protiv nje. Odgovore na ova, ali i druga problemska pitanja savremene ekonomije, možemo naći u trećem izdanju knjige „Makroekonomija – razumevanje globalne ekonomije“. Autori veoma jasno daju uvid u klјučne aspekte ekonomske teorije i upotrebom velikog broja podataka iz realnog života čine da ekonomska teorija postane „živa“. Velika vrednost ove knjige je u tome što je akcenat stavljen na interakciju između finansija i realne privrede, a to je do sada veoma neadekvatno tretirano u postojećim udžbenicima i radovima iz ekonomije. Autori su u stvari pokušali da od čitaoca načine sofisticiranog „korisnika“ rezultata ekonomske nauke i u velikoj meri su postigli zadati cilј.

Knjiga se sastoji od dvadeset jednog poglavlјa raspoređenih u pet delova. U prvom uvodnom delu objašnjeni su pojam i „jezik“ makroekonomije. Drugi deo se odnosi na ekonomski rast i ekonomiku ponude (akumulacija kapitala i ekonomski rast, nezaposlenost, međunarodna trgovina, globalizacija...). U trećem delu autori analiziraju poslovne cikluse i ekonomsku politiku (novac i cene, monetarna i fiskalna politika, uloga države, stabilizaciona politika...). Četvrti deo odnosi se na finansijski sektor (finansijska tržišta – akcije i obveznice, bankarski sektor), dok se poslednji peti deo bavi deviznim kursevima i globalnim tržištem kapitala (određivanje realnih i nominalnih deviznih kurseva, odnos između finansijske krize i sistema deviznih kurseva).

Knjiga „Makroekonomija – razumevanje globalne ekonomije“ donosi veoma svež pristup sagledavanju makroekonomskih pojava u periodu tokom i posle finansijske krize, a naročito u smislu dalјe „internacionalizacije“ trenutno važeće makroekonomske agende. 

Autor: Dr Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Poruka je obavezno polje.