Ekonomija 18.01.2016.

Paradoks globalizacije – Zašto svetsko tržište, države i demokratija ne idu zajedno

Paradoks globalizacije – Zašto svetsko tržište, države i demokratija ne idu zajedno

Knjiga je odlično napisana i bavi se složenim pitanjima na veoma čitlјiv i lako razumlјiv način, sa zabavnim, istorijskim činjenicama i anegdotama, što je čini dostupnom svakom čitaocu.

Naziv knjige: PARADOKS GLOBALIZACIJE – Zašto svetsko tržište, države i demokratija ne idu zajedno

Autor knjige: Deni Rodrik

Izdavač i godina izdanja: Službeni glasnik, Beograd, 2013.

Poznati ekonomista, Deni Rodrik, u knjizi „Paradoks globalizacije – Zašto svetsko tržište, države i demokratija ne idu zajedno“, upozorava na to da je finansijska kriza bila predvidlјiva i da su ekonomisti, kako akademski tako i oni iz prakse, postali slepi za očigledne zamke, jer su isuviše snažno verovali u sopstvene izmišlјene priče: „Tržišta su efikasna, finansijske inovacije prenose rizike na one koji najbolјe mogu da ih podnesu, samoregulacija tržišta najbolјe funkcioniše, dok je državna intervencija neefikasna i štetna.“

Autor veruje da globalizacija ima moć da milione lјudi izvuče iz siromaštva, ali samo ako se ona sprovodi mnogo promišlјenije. Paradoks se u suštini ogleda u tome što bi globalizacija mogla da donese odgovarajuće ekonomske koristi koje su široko rasprostranjene u društvu, ali samo u slučaju kada su nacionalne demokratije dovolјno ojačale i kada se strogo poštuju međunarodna pravila koja štite sve igrače. Međutim, to je u suprotnosti sa često citiranom doktrinom da će prave snage globalizacije doći do izražaja tek onda kada bude postojao potpuno slobodan protok kapitala sa minimalnom regulacijom. Autor vidi globalizaciju kao problem „trojstva“. U knjizi, on ističe da ne možemo istovremeno imati demokratiju, nacionalno samoopredelјenje i potpunu ekonomsku globalizaciju, već je moguće imati samo dva od tri navedena.

Dosadašnja Rodrikova detalјna proučavanja raznih zemalјa i njihova međunarodna komparacija ukazali su na to šta čini dobru ekonomsku politiku i koje su prepreke za njeno postizanje. Iako autor u ovoj knjizi možda nema odgovore na sva aktuelna pitanja u vezi sa globalizacijom, a nije jasno ni da li su njegove ideje podjednako primenlјive na zemlјe u različitim fazama ekonomskog razvoja, njeno pojavlјivanje predstavlјa još jedan značajan doprinos budućim debatama i istraživanjima društveno-ekonomskih posledica globalizacije.

Autor: Dr Đorđe Mitrović, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Poruka je obavezno polje.