Ekonomija 17.02.2017.

Reakcija na predavanje – metoda

Reakcija na predavanje – metoda

Ova metoda pogodna je za utvrđivanje, kao reakcija na predavanje ili za sistematizaciju neke šire oblasti. Nastavnik može da pomaže grupama sugestijama, pitanjima, usmeravanjem ili podsticanjem diskusije. Za motivaciju učenika možete koristi slike, plakate, šeme, mape uma...

Nastavnik deli učenike na četiri grupe (karticama u boji, brojanjem...).

  • Prva grupa ima zadatak da definiše i postavlјa pitanja u vezi sa temom. 

  • Druga grupa daje primere za pitanja koja postavlјa prva grupa.

  • Treća grupa izražava neslaganje sa nečim što je u vezi sa pitanjima, ili objašnjava nešto negativno (neke posledice, nedostatke u vezi sa tom pojavom, proces koji je predmet pitanja).

  • Četvrta grupa izražava slaganje i iznosi argumente zbog čega je nešto dobro, pozitivno, u vezi sa pojavom, procesom...

Ukoliko smatraju da je potrebno, dozvoljeno je korišćenje udžbenika, plakata, beleški, ili da učenici pišu na tabli, crtaju, koriste kartice, naprave plakat.

Nakon jednog kruga reakcija, grupe mogu da promene zadatke, na primer grupa koja je u prethodnom krugu dala primer za postavlјeno pitanje, u sledećem može izražavati neslaganje. 

Sredstva: može se koristiti tabla ili plakat za evidentiranje odgovora.

Primer:

Prva grupa postavlja pitanje: Zašto je obavezna rezerva „krut“ instument monetarne politike?

Druga grupa: Banke drže veliki deo svog kapitala na posebnom računu u centralnoj banci, ne koriste svoj novac, ali ga koriste onda kada je bankarski sistem u krizi.

Treća grupa: Novac banaka je blokiran, nema plasmana kroz kredite za likvidnost i investicije.

Četvrta grupa: Brzo se smanjuje količina novca u opticaju i nivo inflacije.

Autor: Zorica Anđelić, nastavnik u Ekonomsko trgovinskoj školi u Paraćinu

Poruka je obavezno polje.